Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Promess Meubels hierna toe noemen: ‘Verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Promess Meubels en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien Promess Meubels niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Promess Meubels enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Promess Meubels behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Promess Meubels. Een bestelling is niet geldig indien Promess Meubels uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen in de online winkel van Promess Meubels zijn inclusief 21% btw. De prijzen die op de website van Promess Meubels worden genoemd, zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten. In geval van maatwerk en afwijkend materiaalgebruik of gewenste afwerking kan de prijs hoger of lager uitvallen. Alle genoemde prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Voordat Promess Meubels overgaat tot het ontwerpen en maken van een maatwerkmeubel, wordt er een aanbetaling van 25% gedaan door de koper.

Artikel 4. Levering en levertijden

De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Promess Meubels betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het bezorgen van de bestelde artikelen. Promess Meubels verwerkt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en bezorgt de meubels persoonlijk op het door u gewenste adres binnen Nederland. De levertijd is in overleg.

Promess Meubels is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat materialen zoals hout of een artikel of een onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is of dat de levering aan Promess Meubels vertraagd is.

Artikel 5. Herroepingsrecht en zichttermijn

Promess Meubels levert uitsluitend maatwerkproducten. Deze meubels zijn in nauw overleg met de koper samengesteld en in opdracht van de koper gemaakt. Voor deze producten is het wettelijke retourrecht uitgesloten. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera.

Artikel 6. Betaling

Voordat Promess Meubels overgaat tot het maken van een meubel op maat, wordt er door de koper een aanbetaling gedaan van 25%, tenzij anders overeengekomen.

Promess Meubels heeft de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Betaling per bank: In dit geval maakt u voor de afgesproken leverdatum het verschuldigde bedrag over naar de rekening van Promess Meubels.
  • Betaling bij levering (rembours): In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering. Bij rembours leveringen worden mogelijk administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij het bevestigen van de order bekend gemaakt. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering.

Zolang hetgeen aan Verkoper door de Koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

Artikel 7. Reclamatie of restitutie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van Promess Meubels, neem dan per e-mail contact op met Promess Meubels. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met Promess Meubels op. Let op dat u maatwerk producten volgens de wet kopen op afstand niet kunt retourneren of een restitutie kunt aanvragen. Promess Meubels heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er overeengekomen wordt om uw betaling of een deel van de betaling terug te storten (restitutie) dan is Promess Meubels verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die u gebruikt hebt bij het betalen van de geplaatste bestelling.

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

Hout is een natuurproduct, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets werken (uitzetten of krimpen). De vurenhout planken kunnen dan krom gaan staan. In hout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt (op andere wijze dan door Promess Meubels is geadviseerd) of aanpast.

Verkoper garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de door koper geleverde en geproduceerde goederen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

De door Promess Meubels te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal Promess Meubels het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan Promess Meubels te retourneren, tenzij Promess Meubels anders aangeeft.

De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden, et cetera.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Promess Meubels blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 10. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Promess Meubels zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Promess Meubels respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Promess Meubels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 11. Overmacht

Promess Meubels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Promess Meubels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Promess Meubels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 12. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Promess Meubels op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Promess Meubels kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Promess Meubels is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Promess Meubels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Promess Meubels partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Promess Meubels behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door Promess Meubels gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan Promess Meubels; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan Promess Meubels. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door Promess Meubels geleverde producten door koper aan verkoper doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 15. Bedrijfsinformatie

Promess Meubels is geregistreerd in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer:

Promess Meubels
Pottenbakkerstraat 11
8043 BM Zwolle
tel. +31 (0) 610181891
email: info@promess-meubels.nl